فایل word مقاله شيوع کمر درد در بين کارکنان شرکت واحد اتوبوس‌راني تهران- 1380

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله شيوع کمر درد در بين کارکنان شرکت واحد اتوبوس‌راني تهران- 1380 :


تعداد صفحات :10

مقدمه: کمر درد یکی از شایعترین مشکلات دنیای امروز است که باعث اختلال در انجام کار روزانه و صرف هزینه زیاد می شود. کمر درد دومین علت مراجعه به مرکز پزشکی بوده و گاه تا 80% از جمعیت را در بر می‌گیرد. اکثر محققین این عارضه را با نوع حرفه افراد در ارتباط می‌دانند. یک دسته از این افراد، رانندگان وسایل نقلیه بخصوص نقلیه سنگین می‌باشند. ، این بررسی توزیع کمر درد را در دو گروه راننده و غیرراننده شرکت واحد اتوبوس‌رانی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.مواد و روش‌ها: در این مطالعه Cross-Sectional و آینده‌نگر که در سال 1380 انجام شد 240 نفر مورد بررسی قرارگرفتند که 125 نفر راننده و 115 نفر غیر راننده بودند. یافته‌ها و نتیجه‌گیری: 4/70% از راننده‌ها و 1/73% از غیر راننده‌ها بیشتر از 30 سال سن داشتند. 74% راننده‌ها سابقه کمر داشتند که در غیر راننده‌ها 55% بود، توزیع فراوانی انجام ورزش در راننده‌ها 27% و در غیر راننده‌ها 34% بود. 62% از راننده‌ها و 46% از غیر راننده‌ها سابقه مصرف سیگار داشتند 2/43% راننده ها، 20-10 سال و 36% بیش از 20 سال سابقه کار داشتند، در گروه غیر راننده‌ها این نتایج به ترتیب 7/41% و 5/30% بود. در این مطالعه، ارتباط بین شغل رانندگی و کمر درد براساس آزمون X2 معنی دار بود (P

لینک کمکی