فایل word مقاله مقايسه سطح سرمي کلسيم، فسفر و پروتئين تام در بين دو گروه خانمهاي حامله سالم و داراي اختلالات فشارخون بيمارستان لقمان ، 82-1380

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله مقايسه سطح سرمي کلسيم، فسفر و پروتئين تام در بين دو گروه خانمهاي حامله سالم و داراي اختلالات فشارخون بيمارستان لقمان ، 82-1380 :


تعداد صفحات :12

مقدمه: اکلامپسی و پره اکلامپسی با فشار خون بالا و پروتئینوری تشخیص داده می‌شود. اختلالات فشارخون یکی از عوامل اصلی منجر به فوت زنان باردار در سرتاسر جهان می‌باشد. هر چند که پاتوفیزیولوژی اختلالات فشارخون ناشی از حاملگی نامشخص است اما اجماع یافته‌ها، راه حل اصلی در جلوگیری از بروز بیماری برای مادر و جنین را تشخیص سریع و درمان قاطع می دانند. تغییرات عناصر جزئی سرم در طول حاملگی در پیش‌بینی بیماری و فهم صحیح وضعیت بیمار، از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخودار است. مواد و روشها: بدین منظور مطالعه‌ای برای تعیین مقادیر کلسیم، فسفر، و پروتئین تام سرم زنان حامله در دو گروه سالم (55 نفر) و دارای فشار خون مرضی (52 نفر) در هفته 32 الی 40 حاملگی در بیمارستان لقمان تهران انجام پذیرفت. گروه مورد مطالعه (case) از تعداد 22 مورد پره‌اکلامپسی شدید، 15 مورد پره‌اکلامپسی خفیف، 8 مورد اکلامپسی و 7 مورد فشار خون مزمن حاملگی تشکیل شده بود. با کمک پرسشنامه، اطلاعاتی مانند سن، گروه خونی، تعداد زایمان، و فشار خون، از افراد مورد مطالعه جمع‌آوری گردید. اطلاعات حاصله با کمک برنامه های کامپیوتری مانند SPSS، EXCEEL و روش آنالیز واریانس مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: میانگین سطح کلسیم سرم در گروه کنترل 74/0 18/9، گروه پره‌اکلامپسی خفیف 9/0 81/8، گروه فشار خون مزمن 3/0 91/8، گروه پره‌اکلامپسی شدید 38/0 85/7 و گروه اکلامپسی 47/0 83/7 بر حسب میلی‌گرم در دسی‌لیتر بدست آمد. میانگین فسفر ‌سرم در گروه شاهد 43/3، پره‌‌اکلامپسی خفیف 59/3، پره اکلا مپسی شدید 27/4، اکلامپسی 74/3، فشارخون مزمن 09/4، میلیگرم در دسی لیتر حاصل گردید. میانگین پروتئین تام سرم در گروه پره‌اکلامپسی شدید و اکلامپسی به تر تیب 46/5 و 04/5 میلی‌گرم در دسی‌لیتر بود. نتیجه‌گیری و توصیه‌ها: بر اساس یافته‌های ما، پره‌اکلامپسی شدید، و اکلامپسی با کاهش سطح سرمی کلسیم، پروتئین تام و افزایش سطح سرمی فسفر همراه می‌باشد (0001/0p

لینک کمکی