فایل word بررسي عدد دارورساني مغناطيسي در رگ کرونري با انحناي کم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي عدد دارورساني مغناطيسي در رگ کرونري با انحناي کم :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : بيست و ششمين همايش سالانه بين المللي انجمن مهندسان مکانيک ايران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

انتقال دارو و جذب آن در دیواره یک رگ کرونری با انحنا کم به صورت عددی بررسی شده است. اثر حرکت انتقالی رفت و برگشتی رگ کرونری به علت انبساط و انقباض قلب بر میزان جذب دارو مطالعه شده است. رژیم حاکم بر جریان خون در این مساله، آرام و پروفیل سرعت ورودی به رگ، نوسانی و جریان خون به صورت یک سیال غیر نیوتنی در نظر گرفته شده است. برای حل جریان و ذرات از روش مدل فاز گسسته در انسیس فلوینت 16 که برگرفته از روش اویلری لاگرانژی است استفاده شده است. همچنین برای نزدیک بودن شرایط حاکم بر مساله به ریولوژی جریان خون، معادلات به صورت کوپل در نظر گرفته می شود؛ بدین معنی که اثر ذرات دارو بر فاز پیوسته جریان خون) با اضافه شدن جمله چشمه به معادلات ناویر استوکس در نظر گرفته میشود. اثر میدان مغناطیسی نیز به صورت UDF به فلوینت اعمال شده است. ذرات مغناطیسی مورد نظر دارای اندازه 1 تا 4 میکرون هستند. با توجه به نتایج، افزایش قطر میکرو ذرات باعث افزایش بازده جذب ذرات می شود. حرکت صلب گونه رگ نیز در حالت بدون اعمال میدان مغناطیسی، تاثیر مثبتی بر جذب ذرات می گذارد، اما در حضور میدان، نسبت به قطر ذرات رفتار متفاوتی نشان می دهد

لینک کمکی