فایل word شناسايي شاخص هاي موثر بر استراتژي توليد چابک و ارتباط آن با عملکرد سازماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word شناسايي شاخص هاي موثر بر استراتژي توليد چابک و ارتباط آن با عملکرد سازماني :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي مديريت وسيستم هاي فازي

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

چابکی پارادایمی نوین است که به دنبال موفقیت در سود، سهم بازار، و جذب مشتری در بازارهای رقابتی متلاطم بوده و موثر برعملکرد سازمان ها است و نحوه پاسخ به این تلاطم می تواند یک استراتژی موفق را رغم بزند. موضوع اساسی این پژوهش بهبود عملکرد سازمان با تکیه بر استراتژی چابکی می باشد. تحقیق از نظر هدف، کاربردی و روش جمع آوری اطلاعات توصیفی پیمایشی است. داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. جامعه آماری کارکنان شرکت شیشه ایمنی وحدود 500 نفر بوده وطبق جدول جرسی و مورگان حجم نمونه حدود 217 است. روش نمونه گیری، احتمالی از نوع تصادفی ساده بوده. نتایج حاصل نشان داد که چابکی استراتژیک بر یاد گیری سازمانی، اتحاد درون سازمانی و عملکرد سازمانی تاثیر مثبت دارد. همچنین استراتژی تولید چابک بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبت دارد. اما استراتژی تولید چابک بر حفظ مشتری و عملکرد مالی تاثیر گذار نمی باشد.

لینک کمکی