فایل word ستاثير تکنولوژي زنجيره تامين برکارايي توليد صنايع غذايي مورد مطالعه: صنايع غذايي مهرام - شهرک صنعتي قزوين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ستاثير تکنولوژي زنجيره تامين برکارايي توليد صنايع غذايي مورد مطالعه: صنايع غذايي مهرام - شهرک صنعتي قزوين :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي مديريت وسيستم هاي فازي

تعداد صفحات :38

چکیده مقاله:

ادبیات مربوط به راهبردهای زنجیره تامین نسبتا محدود و در حال تکامل است. ادبیات در باره فناوری زنجیره تامین بیشتر بر پذیرش و پیاده سازی آن تاکید دارد، ولی در مورد نقش میانجی گری آن در رابطه بین استراتژی های زنجیره تامین و عملکرد نهاد تولیدی کمتر اشاره شده است. ازاین رو، پژوهش در باره تاثیر استراتژی تکنولوژی زنجیره تامین برعملکرد خروجی نهاد تولیدی در شرایط کنونی از اهمیت و ضرورت ویژه ای برخواردار است. هدف این پژوهش یافتن راهکار بهینه سازی خروجی محصولات صنعتی غذایی از مسیر بهره گیری مطلوب از استراتژی تکنولوژی زنجیره تامین است. سوال اصلی پژوهش این است که تا چه میزان تکنولوژی زنجیره تامین نقش واسطه ای بین استراتژی های زنجیره تامین و عملکرد خروجی تولید محصولات صنایع غذایی ایفا می کند. پژوهش با این فرضیه انجام می گیرد که بین استراتژی تکنولوژی زنجیره تامین و عملکرد خروجی محصولات صنایع غذایی رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد. برای اثبات یا نفی این فرضیه، صنایع غذایی مهرام واقع در شهرک صنعتی قزوین بعنوان مورد مطالعه انتخاب شده است.روش پژوهش پیمایشی و توصیفی است. ابزار پژوهش پرسشنامه پژوهشگر ساخته است که روایی آن توسط مدیران و کارشناسان خبره صنعت مورد تایید قرار گرفته است. پایایی پرسشنامه با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 8.02 قابل قبول قرار گرفت. جامعه آماری تمام مدیران و کارکنان فنی و تخصصی صنایع غذایی مهرام که تعدادشان 60 نفر است در نظر گرفته شد. حجم نمونه به صورت سرشماری انتخاب گردید. استخراج و تحلیل داده ها با روش تجزیه رابطه ای، ارزیابی رگرسیون و استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفت. نتیجه تحلیل داده ها نشان داد که فرضیه پژوهش مورد تایید و بین راهبرد تکنولوژی زنجیره تامین و کارایی خروجی تولید صنایع غذایی رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد. نتیجه پژوهش می تواند در بهینه سازی خروجی تولید محصولات صنایع غذایی نقش موثری داشته باشد. پیشنهاد می شود برای شناخت دقیق تر این پژوهش به بررسی سایر صنایع غذایی به ویژه پژوهش در موردی که جامعه آماری آن بیش از 200 نفر باشد مبادرت شود

لینک کمکی