فایل word حل مسيله ي مکان يابي-مسيريابي دو طبقه اي با درنظر گيري زمان احتمالي حمل و نقل مشتريان و محدوديت هاي پنجره زماني نرم توسط يک الگوريتم فراابتکاري کارآمد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word حل مسيله ي مکان يابي-مسيريابي دو طبقه اي با درنظر گيري زمان احتمالي حمل و نقل مشتريان و محدوديت هاي پنجره زماني نرم توسط يک الگوريتم فراابتکاري کارآمد :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي مديريت وسيستم هاي فازي

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی حل مسیله ی مکان یابی- مسیریابی دو طبقه ای با درنظر گیری زمان احتمالی حمل و نقل مشتریان و محدودیت های پنجره زمانی نرم توسط یک الگوریتم فراابتکاری کارآمد بود. با توجه به به مدل های مساله مسیریابی یک مدل جدید با در نظر گرفتن برخی از محدودیت ها و مفروضاتی موجود در دنیای واقعی ارایه گردید. برخی از ویژگی های موجود در واقعیت از جمله وجود چند انبار، محدودیت های زمانی موجود برای تحویل کالا برای هر مشتری، رفتن به نزدیک ترین انبار بعد از پایان هر مسیر گنجانده شدوالگوریتم ژنتیک، به عنوان یک الگوریتم فراابتکاری برای حل مساله پیشنهادی بکار رفته و یک روش حل دقیق از طریق فرموله کردن مسیله به صورت برنامه ریزی عدد صحیح مختلط ارایه، و با توجه به NP-Hard بودن مسیله برای حل آن، یک روش ابتکاری بر پایه الگوریتم شبیه سازی توسعه داده شده است. برای بررسی کیفیت جواب های به دست آمده از این الگوریتم، روشی برای کران پایین پیشنهاد و مسیله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج محاسباتی برای حالات مختلف در نظر گرفته شده برای مسیله، نشان می دهد کهالگوریتم ابتکاری پیشنهادی، یک الگوریتم کارا و سریع برای حل مسایل یکپارچه برای بررسی همزمان مکانیابی، مسیریابی با در نظر گیری زمان احتمالی حمل و نقل مشتریان و محدودیت های پنجره زمانی نرم با ابعاد مختلف می باشد.

لینک کمکی