فایل word تحليل شهرت برند و ارزش ويژه در بيمه پاسارگاد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل شهرت برند و ارزش ويژه در بيمه پاسارگاد :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي مديريت وسيستم هاي فازي

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

مسیولیت های اجتماعی، به یکی از عوامل رشد و بقای شرکت ها تبدیل شده است؛ به طوریکه شرکت ها و سازمان ها در برخورد با این پدید از حالت منفعل به حالت فعال تغییر رویه داده اند. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر مسیولیت های اجتماعی از طریق ارزش ویژه برند و شهرت سازمان بر عملکرد برند نگاشته شده است. جامعه آماری این تحقیق مشتریان بیمه پاسارگاد و نمونه آماری، 400 نفر از مشتریان بیمه پاسارگاد در سطح شهر تهران که به صورت تصادفی انتخاب شده اند، می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات این تحقیق که از نظر روش، توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی می باشد، از شیوه تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر استفاده نموده ایم. نرم افزارهای مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز بسته نرم افزاری SPSS نسخه 22 و بسته نرم افزاری LISREL نسخه 8/51 تحت ویندوز هستند. یافته های این تحقیق، نشان می دهد که شهرت سازمان و همچنین ارزش ویژه برند تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد برند دارند. مسیولیت های اجتماعی و شهرت سازمان بر ارزش ویژه برند تاثیر مثبت دارد و نهایتا شهرت سازمان تاثیر مثبت و معناداری بر روی ارزش ویژه برند دارد.

لینک کمکی