فایل word تاثير نظام ماليات الکترونيکي در کاهش هزينه هاي اجرايي (مطالعه موردي: ادارات امور مالياتي جنوب استان آدربايجان غربي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير نظام ماليات الکترونيکي در کاهش هزينه هاي اجرايي (مطالعه موردي: ادارات امور مالياتي جنوب استان آدربايجان غربي) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي مديريت وسيستم هاي فازي

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی فایل word تاثير نظام ماليات الکترونيکي در کاهش هزينه هاي اجرايي (مطالعه موردي: ادارات امور مالياتي جنوب استان آدربايجان غربي) صورت گرفته است. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی و از نوع پیمایشی – همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان ادارات امور مالیاتی در جنوب آذربایجان غربی به تعداد 155 می باشند. نمونه این پژوهش متشکل از 120 نفر از کارکنان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای ساده مورد سنجش قرار گرفت. اطلاعات لازم برای تحقیق حاضر با استفاده از پرسشنامه ای با پایایی 0/906 جمع آوری شد. این اطلاعات در محیط نرم افزاری SPSS & LISREL با اعمال آزمون های مدل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی با توجه به فرضیات تحقیق، تجزیه و تحلیل گردید. نتایج حاصل از تحلیل عاملی تاییدی نشان دهنده آن بود که کلیه سوالات پرسشنامه، شاخص های مناسبی برای سنجش متغیرهای مربوطه می باشند. نتایج حاصل از مدل یابی معادلات ساختاری، حاکی از آن بود که وصول مالیات از طریق اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی و پرداخت از طریق قبوض الکترونیکی بر کاهش هزینه های اجرایی موثر می باشد.

لینک کمکی