فایل word تاثير مديريت زنجيره تامين سبز برسلامت محيط کار مورد مطالعه: صنايع آرد ورامين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير مديريت زنجيره تامين سبز برسلامت محيط کار مورد مطالعه: صنايع آرد ورامين :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي مديريت وسيستم هاي فازي

تعداد صفحات :30

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش یافتن راهکار بهبود سلامت محیط کار با مدیریت زنجیره تامین سبز در صنعت تولید آرد است. پیشرفت فناوری و متعاقب آن افزایش فزاینده ظرفیت تولید در واحد های تولید کننده، چالش های سلامت محیط کار را به یکی از مهم ترین مسایل موجود در حوزه مدیریت زنجیره تامین تبدیل کرده است. زیرا که در صورت عدم توجه، دامنه اثرات منفی آن طیف گسترده ای از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان و اقشار مختلف جامعه را در بر می گیرد. سوال اصلی این پژوهش اینست که: ابعاد و مولفه های سلامت محیط کار چه تاثیری بر مدیریت زنجیره تامین سبز دارد فرضیه اصلی تحقیق: فرضیه پژوهش این است که بین سلامت محیط کار و مدیریت زنجیره تامین سبز در صنعت تولید آرد رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد.روش تحقیق حاضر از نوع کاربردی بوده و جمع آوری داده ها به دو شکل اولیه (میدانی) و ثانویه (کتابخانه ای) انجام خواهد شد. جامعه آماری صنایع تولید آرد بوده و صنایع آرد ورامین به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. برای گردآوری داده های میدانی از ابزار پرسشنامه (محقق ساخته) استفاده شده و پایایی و روایی آن از طریق روش های آماری معتبر (ضریب آلفای کرونباخ و فرمول لاوشه) مورد آزمون قرار گرفته است. نمونه گیری به روش تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران برای جوامع محدود محاسبه گردیده است که حجم نمونه .... نفر از کارکنان، مدیران و ساکنین بومی منطقه را شامل می شود. تجزیه و تحلیل داده ها به دو شکل توصیفی و استنباطی انجام شده است، و از مدل سازی معادلات ساختاری جهت آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شده است. یافته ها حاکی از آنست که ابعاد مختلف سلامت محیط کار از جمله: کیفیت مواد اولیه، استانداردهای زیست محیطی، آموزش پرسنلسازمان، مدیریت مصرف نیرو، پاکیزگی محیط کار و مدیریت پسماندها بر مدیریت بهینه زنجیره تامین سبز در صنایع آرد ورامین اثر مثبت و معنادار دارند. نتایج این تحقیق می تواند مدیران صنایع کشور را در کسب دیدگاهی روشن تر نسبت به اهمیت چالش های سلامت محیط کار و اتخاذ استراتژی های مدیریت زنجیره تامین سبز یاری رساند. این پژوهش در صنایع آرد ورامین انجام شده و تعمیم نتایج آن به دیگر بخش ها و صنایع نیازمند انجام تحقیقات بیشتر است.

لینک کمکی