فایل word تاثير مديريت دانش بر بهره وري نيروي کار توليد قطعات خودرو مورد مطالعه: شرکت سيمين صنعت کوشا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير مديريت دانش بر بهره وري نيروي کار توليد قطعات خودرو مورد مطالعه: شرکت سيمين صنعت کوشا :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي مديريت وسيستم هاي فازي

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

سازمان ها در محیط های پیچیده با عوامل تاثیرگذار بی شماری بر عملکرد سازمانی در حال فعالیت هستند. استفاده از دانش کاری در محیط سازمانی، از طریق ایجاد تغییر در نگرش، توانمندی نیروی انسانی بدون شک مهم ترین ابزار در تقویت بهره وری نیروی انسانی در سازمان بوده است. هدف اصلی پژوهش حاضر یافتن راهکار افزایش بهره وری نیروی انسانی در تولید قطعات خودرو از طریق مدیریت دانش بود. سیوال اصلی این پژوهش این بود که آیا مدیریت دانش بر بهره وری نیروی انسانی تولید قطعات خودرو تاثیرگذار بوده است فرضیه اصلی این است که بین مدیریت دانش و بهره وری نیروی انسانی در تولید قطعات خودرو رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد. پژوهش حاضر از نقطه نظر جهت گیری در زمره پژوهش های ارزیابی و از نظر استراتژی پژوهشی یک تحقیق پیمایشی محسوب گردید. در پژوهش حاضر از مدل معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی به منظور آزمون فرضیات استفاده شد که به همین منظور از نرم افزار Smart PLS استفاده گردید. جامعه آماری تمامی کارکنان شرکت سیمین صنعت کوشا بوده است. برای انتخاب اعضای نمونه از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای استفاده شده بود و حجم این افراد را برابر با 292 نفر بر اساس فرمول کوکران در نظر گرفته شده بود. برای جمع آوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه استاندارد که از لحاظ روایی مورد تایید خبرگان حوزه سازمانی می باشد استفاده شد. نتایج به دست آمده موید تایید رابطه بین مدیریت دانش و بهره وری بوده است. در رابطه با زیرمعیارهای شناسایی شده در رابطه بین ابعاد کاربرد، خلق، جذب، ذخیره و تسهیم دانش با مدیریت دانش است. همچنین نتایج به دست آمده موید این موضوع بود که 6 بعد مشارکت، حمایت سازمانی، توان، آموزش، شناخت شغل و سازگاری عوامل طبیعی نیز با بهره وری نیروی انسانی رابطه معنی داری داشته است.

لینک کمکی