فایل word تاثير فرصت ارتباط با بازارهاي خارجي بر نوآوري در کسب و کارهاي کوچک و متوسط

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير فرصت ارتباط با بازارهاي خارجي بر نوآوري در کسب و کارهاي کوچک و متوسط :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي مديريت وسيستم هاي فازي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق فایل word تاثير فرصت ارتباط با بازارهاي خارجي بر نوآوري در کسب و کارهاي کوچک و متوسط است. تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردی می باشد. از حیث روش نیز می توان آن را یک تحقیق توصیفی- پیمایشی برشمرد. جامعه آماری تحقیق حاضر 160 شرکت کوچک و متوسط فعال در زمینه بازارهای بین المللی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه مورد استفاده در این پژوهش کسب و کارهای کوچک و متوسطی می باشد که حداقل 10 درصد سودآوری آنها از فروش های خارجی می باشد و دارای حداقل نیروی کار 250 نفری باشد همچنین سهام این شرکت ها فعال در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بر اساس روش نمونه گیری کوکران 113 شرکت فعال در زمینه بازارهای بین المللی فعال در بورس اوراق بهادار تهران به منظور جمع آوری اطلاعات انتخاب شده است. در این تحقیق پرسشنامه 18 سوالی است. در پژوهش حاضر از هر دو نوع آمار توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. بدین صورت که پس از استخراج داده های پرسشنامه، ابتدا جهت بررسی های جمعیت شناختی از روش های توصیفی در مورد متغیرهای مورد مطالعه استفاده و سپس برای پاسخگویی به سوالات پژوهش از آمار استنباطی بهره گرفته شد. از آزمون کولموگروف- اسمیرنف جهت بررسی نرمال بودن و در گام بعد از آزمون معادلات ساختاری استفاده شد. جهت انجام محاسبات نیز ، نرم افزار Spss و lisrel مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد فرصت ارتباط با بازارهای خارجی بر نوآوری در کسب و کارهای کوچک و متوسط تاثیر معناداری دارد.

لینک کمکی