فایل word تاثير برون سپاري قطعات نيمه ساخته بر بهره وري توليد شيرآلات مورد مطالعه: شرکت صنعتي فاراب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير برون سپاري قطعات نيمه ساخته بر بهره وري توليد شيرآلات مورد مطالعه: شرکت صنعتي فاراب :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي مديريت وسيستم هاي فازي

تعداد صفحات :52

چکیده مقاله:

یکی از راهکارهایی که اقتصاد جهانی برای گریز از هزینه ها و افزایش بهره وری تولید صنایع خود به ان دست یافته اند. برونسپاری است، بدین مفهوم که بتوان از دانش و تجربه دیگران و تجهیزاتی که در اختیار انان است در مواقع مورد نیاز استفاده کرد و فقط هزینه های جاری مورد نیاز را تحمل نمود و از سرمایگذاری های علمی و مالی گزاف و زمان بر، خود داری نمود. از سوی دیگر باید توجه داشت که همه سازمان ها از برون سپاری نمودن فعالیت هایشان سود نمی برند. و معایب برون سپاری می تواند مشکلات و خطرات جدی برایسازمان پدید اورد. هدف این پژوهش یافتن راهکار افزایش بهره وری تولید شیر آلات در شرکت صنعتی فاراب است. پرسش اصلی تحقیق این است که ایا برونسپاری قطعات نیمه ساخته بر بهره وری تولید اثر معنا داری دارد فرضیه اصلی پژوهش این است که برون سپاری قطعات نیمه ساخته بر بهره وری تولید تاثیر معنادار و مثبتی دارد. قلمرو زمانی نیمه دوم سال 95 و نیمه اول سال 96 می باشد. دراین پژوهش از روش های امار توصیفی و امار استنباطی استفاده شده است. با استفاده از نرم افزار Smart PLS تحلیل داده ها، ازمون مطلوبیت مدل و ازمون فرض های اماری انجام می شود. جامع اماری پژوهش شامل کارکنان شاغل در 3 سایت کارخانه به تعداد 210 نفر می باشد که حجم نمونه طبق جدول مرگان تعداد 132 نفراز مدیران و کارکنان را شامل می شود. ابزار جمع اوری اطلاعات در پژوهش حاضر پرسشنامه استاندارد (برون سپاری) می باشد که بر مبنای نظری پژوهش شامل 44 گویه است که وسیله ارزیابی و اندازه گیری متغیر های مستقل و وابسته است. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید خبره تایید گردیده و پایایی پرسشنامه نیز برمبنای ازمون الفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر موجه بودن عملیات برون سپاری و تاثیر مثبت و معنادار برون سپاری بر بهره وری تولید در شرکت خصوصی شیر الات صنعتی فاراب می باشد. محدودیت های تحقیق در انجام این پژوهش.محدودیت های ذاتی پرسشنامه کمبود پژوهش های مرتبط با برون سپاری و بهره وری تولید. صحت و دقت پاسخ های ارایه شده توسط پاسخ دهندگان. پیشنهادها، جهت تحقیقات آتی به نظر می رسد که تحقیقات زیر میتواند مکمل پژوهش حاضر باشد: بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر روابط بین متغیرهای این پژوهش. تکرار این پژوهش با در نظر گرفتن تاثیر مسایل سیاسی و فرهنگی بر روابط بین متغیرهای این پژوهش.

لینک کمکی