فایل word تاثير مسيوليت اجتماعي و رفتار شهروندي سازماني بر عملکرد مالي بانک ملي با تاکيد بر نقش تعديل گر ريسک عملياتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير مسيوليت اجتماعي و رفتار شهروندي سازماني بر عملکرد مالي بانک ملي با تاکيد بر نقش تعديل گر ريسک عملياتي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي پژوهشهاي نوين حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

علی رغم اهمیت ریسک عملیاتی در تاثیر مسیولیت اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد مالی بانک ها، در مطالعات گذشته توجه شایانی به این مهم نشده است. لذا این پژوهش به بررسی نقش تعدیلگر ریسک عملیاتی در تاثیر مسیولیت اجتماعی بر عملکرد مالی بانک ملی پرداخته است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیتجزء پژوهش های توصیفی با روش پیمایشی می باشد. روش گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل 147 نفر از روسا و معاونین بانک ملی امور شعب شهر تهران می باشد. بنابراین پرسشنامه تهیه شده بین 147 نفر از روسا و معاونین امورشعب بانک ملی شهر تهران توزیع گردید. برای تحلیل آماری با استفاده از تکنیک معادلاتانجام شده است. نتایج حاصل از پردازش Smart PLS ساختاری و روش حداقل مربعات جزیی با کمک نرم افزار داده ها نشان داد که ابعاد مسیولیت اجتماعی (مسیولیت اجتماعی نسبت به مشتریان، نسبت به کارمندان، نسبت به محیط زیست، و نسبت به جامعه) بر عملکرد مالی بانک ملی تاثیر دارد. نتایج دیگر تحقیق نشان داد که رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد مالی بانک ملی تاثیر دارد. همچنین نتایج دیگر نشان داد که ریسک عملیاتی بانک ملی تاثیر ابعاد مسیولیت اجتماعی بر عملکرد مالی بانک ملی را تعدیل می کند، و ریسک عملیاتی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد بانک ملی را تعدیل می کند. نتایج این تحقیق می تواند برای مدیران بانک ملی جهت بهبود عملکرد مالی با توجه به نقش تعدیل گر ریسک عملیاتی و تاثیرات رفتار شهروندی سازمانی و مسیولیت اجتماعی، مورد استفاده قرار گیرد

لینک کمکی