فایل word بکارگيري مديريت دانش در راستاي پياده سازي مديريت کيفيت (مطالعه موردي: بانکهاي شهرستان سنندج)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بکارگيري مديريت دانش در راستاي پياده سازي مديريت کيفيت (مطالعه موردي: بانکهاي شهرستان سنندج) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستم­ها (ICISE 2017)

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

امروزه سازمان های پیشرو و دانش محور از طریق استقرار سیستم مدیریت کیفیت در سازمان خود علاوه بر اینکه در جهت کسب مشتریان بیشتر می کوشند به دنبال کاهش هزینه ها و افزایش درآمدهای خود نیز می باشند. تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش مدیریت دانش در استقرار سیستم مدیریت کیفیت در تعدادی از شعب بانکهای شهر سنندج تدوین شده است. پژوهش موجود به روش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل 290 نفراز مدیران و کارشناسان بانکهای سنندج می باشد . ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای بوده که توسط محقق استفاده شده است. نتایج (SPSS) تدوین شده و بعد از برآورد اعتبار و روایی بین کارکنان توزیع گردیده است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار بدست آمده بیانگر این مساله است که بین سه بعد مدیریت دانش (بکار گیری دانش ،ذخیره و پردازش) و استقرار سیستم مدیریت کیفیت در بانک ها رابطه معنی دار و مستقیمی وجود دارد . تحلیل رگرسیونی بیانگر این موضوع است که سه بعد از ابعاد چهار گانه مدیریت دانش بطور خالص 0/540درصد از واریانس استقرار سیستم مدیریت کیفیت را تبیین می کنند و متغیر بکار گیری دانش در این خصوص مهمترین مولفه تلقی می گردد.

لینک کمکی