فایل word بررسي اثر نابرابري واريانس ها درون پروفايل هاي خطي در فاز يک و معرفي دو رويکرد جايگزين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي اثر نابرابري واريانس ها درون پروفايل هاي خطي در فاز يک و معرفي دو رويکرد جايگزين :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستم­ها (ICISE 2017)

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

در بسیاری از مسایل کنترل کیفیت آماری، کیفیت فرایند یا محصول با استفاده از رابطه بین یک متغیر پاسخ و یکیا چند متغیر مستقل توصیف میشود، که این رابطه پروفایل نامیده میشود. هدف این تحقیق، بررسی اثر نقض برابریواریانس عناصر خطا بر پایش پروفایل های خطی ساده در فاز یک می باشد که یکی از فرضیات اولیه در پایش پروفایل هااست. اگر هنگام نابرابری واریانس عناصر خطا از مدل حداقل مربعات معمولی استفاده شود، طبق قضیه گاوس – مارکوفبرآوردهای شیب و عرض از مبدا بهترین برآوردکننده نااریب با کمترین واریانس نخواهند بود. علاوه بر این، واریانسبرآورد شده با روش حداقل مربعات برای ضرایب رگرسیون در این حالت نااریب نیست. دو رویکرد جایگزین HC0 و HC3معرفی شده و از آنها برای پایش پروفایل در فاز یک در حالت وجود نابرابری واریانس استفاده شده است. با انجامشبیه سازی بر روی یک مثال عددی، نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که دو روش HC0 و HC3 در تمامی حالت هاینابرابری واریانس عملکرد مناسبی از خود نشان داده اند.

لینک کمکی