فایل word اندازه گيري کارايي و تعيين بازده به مقياس شرکت هاي توليد رزين در ايران براساس فرآيند توليد دو مرحله اي با داده هاي فازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اندازه گيري کارايي و تعيين بازده به مقياس شرکت هاي توليد رزين در ايران براساس فرآيند توليد دو مرحله اي با داده هاي فازي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستم­ها (ICISE 2017)

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

یکی از ایزارهای مناسب و کارآمد در زمینه ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم گیری، تحلیل پوششی دادهها شبکه ای می باشد که بعنوان یک روش غیر پارامتری به منظور محاسبه کارایی واحدهای تصمیم گیرنده استفاده می شود. این تحقیق به مطالعه ی کارایی فرایند تولید دو مرحله ای و تعیین بازده به مقیاس (RTS) هر مرحله تحت چارچوب مدل های DEA شبکه ای می پردازد. بازده به مقیاس هر مرحله و فرآیند تولید کل برای DMU های کارای دو مرحلهای با استفاده از مدل مجموع وزندار با دادههای فازی را تعیین می کنیم. همچنین برای گسترش مدل DEA شبکه ای تحت چارچوب فازی تلاش می کنیم. چون اندازه گیری کارایی و تعیین بازده به مقیاس بوسیله تابع عضویت اطلاعات بهتری در اختیار تصمیم گیرنده قرار می دهد. مدل های پیشنهادی بعلت سهولت و زمان کوتاه در محاسبات می تواند، بانکها، بیمه ها، بیمارستان ها و ... با ساختار شبکه ای را تشویق به استفاده نماید. امروزه، میلیون ها تن مواد شیمیایی در هوا منتشر می شود. مقادیر زیادی از مواد شیمیایی توسط شرکت های تولید رزین مصنوعی بوجود می آید. با استفاده از روشهای پیشنهادی به تعیین کارایی و بازده به مقیاس 10 شرکت تولید رزین در ایران می پردازیم.

لینک کمکی