فایل word استفاده از الگوريتم ازدحام ذرات براي بهينه سازي ناحيه متاثر از حرارت در فرآيند جوشکاري با الکترود تنگستن آلياژ آلومينيوم 5052

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word استفاده از الگوريتم ازدحام ذرات براي بهينه سازي ناحيه متاثر از حرارت در فرآيند جوشکاري با الکترود تنگستن آلياژ آلومينيوم 5052 :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستم­ها (ICISE 2017)

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

فرآیند جوشکاری با الکترود غیرمصرفی تنگستن و گاز محافظ که با عنوان جوشکاری تیگ نیز شناخته شده است، بهسبب کیفیت بالای اتصال یکی از فرآیندهای پرکاربرد جوشکاری محسوب می شود. یکی از کاربردهای مهم این فرآیند درجوشکاری ورق های نازک می باشد. در این تحقیق اثر پارامترهای تنظیمی فرآیند جوشکاری تیگ که شامل: شدت جریان،فرکانس، سرعت و گپ می باشند بر ناحیه متاثر از حرارت که به عنوان یکی از مهمترین مشخصه های خروجی در نظر گرفتهشده است مورد بررسی قرار میگیرد. به منظور ایجاد ارتباط دقیق بین پارامترهای ورودی و خروجی فرآیند از مدلسازیرگرسیونی استفاده شده است. جهت گردآوری داده های مورد نیاز در انجام این تحقیق، 27 آزمایش تجربی با بهره گیری ازتکنیک طراحی آزمایشات و روش پاسخ سطح انجام شد. سپس انواع توابع رگرسیونی شامل خطی، درجه دوم و لگاریتمی براین داده ها برازش داده شد. در مرحله بعد، اعتبار این مدل ها با استفاده از تحلیل واریانس مورد ارزیابی قرار گرفته و مدلمرتبه دوم که دارای برازش و دقت بالاتری است به عنوان مدل اصلح انتخاب گردید. سپس برای بهینه سازی از الگوریتمازدحام ذرات، برای نیل به مشخصهی خروجی مطلوب (ناحیه متاثر از حرارت) استفاده شد. مقایسه ی نتایج بهینه سازی بامقادیر واقعی نشانگر قابلیت بسیار خوب روش پیشنهادی در مدلسازی و بهینه سازی این فرآیند می باشد.

لینک کمکی