فایل word ارزيابي عملکرد زنجيره تامين خون با روش تحليل پوششي داده شبکه اي (مطالعه موردي: انتقال خون ايران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي عملکرد زنجيره تامين خون با روش تحليل پوششي داده شبکه اي (مطالعه موردي: انتقال خون ايران) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستم­ها (ICISE 2017)

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

زنجیره تامین خون به عنوان یکی از اساسی ترین سیستم سلامت ایران، از حساس ترین و مهمترین منابع به شمار می رود. بدیهی استوجود کارایی در این زنجیره، سیستم سلامت را چندین برابر می نماید و این امر مهم با ارزیابی عملکرد دقیق و صحیح واحدهای تحت پوشش میسر می شود. تکنیک تحلیل پوششی داده ها روشی برای اندازه گیری کارایی نسبی سازمان ها و واحدهای تصمیم گیرنده با چندین ورودی و خروجی همگن است. روشهای سنتی تحلیل پوششی داده ها در سنجش کارایی و ارزیابی عملکرد سیستم های شبکه ای به درستی عمل نمی کند و فرایندهای درونی را نادیده می گیرد. مدل های تحلیل پوششی داده های شبکه ای این مشکل را برطرف نموده و کارایی فرایندهای چندمرحله ای و ساختارهای شبکه ای را به خوبی محاسبه می کند. در این مقاله کاربرد یک مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای برای محاسبه کارایی نسبی زنجیره تامین خون، موردمطالعه قرارگرفته است. داده های مورد استفاده در مدل ، مربوط به 31 مراکز انتقال خون استان هایایران طی سالهای 1393-1395 می باشد. مدل مذبور با استفاده از نرم افزار GAMS حل شده و نتایج مورد بحث قرارگرفته است.

لینک کمکی