فایل word ارايه مدلي جهت تخصيص خودروهاي آتشنشاني به ايستگاه هاي آتشنشاني با استفاده از رويکرد ترکيبي تصميم گيري چندمعياره فازي و سيستم اطلاعات جغرافيايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارايه مدلي جهت تخصيص خودروهاي آتشنشاني به ايستگاه هاي آتشنشاني با استفاده از رويکرد ترکيبي تصميم گيري چندمعياره فازي و سيستم اطلاعات جغرافيايي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستم­ها (ICISE 2017)

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

در این مقاله یک مدل ریاضی چند هدفه برای مکانیابی انواع تجهیزات و خودروهای جدیدی که قرار است به ایستگاه هایآتشنشانی تخصیص یابد ارایه شده است. به طوریکه فرض شده است در حال حاضر یکسری از خودروها و تجهیزات در ایستگاه هامکانیابی شده اند. و در صورتیکه خودرو یا تجهیز جدیدی بخواهد به ایستگاه ها تخصیص یابد، مکان بهینه خودروهای جدید تعیینشود. به منظور تخصیص بهینه خودروهای آتشنشانی به ایستگاه ها، ریسک حوادث ناحیه تحت پوشش هر پایگاه که به هریک از انواعتجهیزات و خودروها نیاز دارند، محاسبه میگردد. ریسک هریک از ایستگاه ها در هر ناحیه به کمک تحلیل سلسله مراتبی فازی در بسترسیستم اطلاعات جغرافیایی از حاصلضرب امتیاز احتمال رخداد در امتیاز شدت اثر حوادث محاسبه می گردد. در مدل برنامه ریزیآرمانی ارایه شده، هدف تخصیص بهینه خودورها و تجهیزات جدید آتشنشانی است به نحوی که ریسک کل سیستم کاهش یابد. بهمنظور ارزیابی رویکرد ارایه شده، یک نمونه مثال عددی با استفاده از داده های واقعی آتشنشانی شهر مشهد شده است. و مدل بهکمک نرم افزار CPLEX حل و نتایج آن ارایه گردیده است.

لینک کمکی