فایل word ارايه راهکار نوين جهت کاهش ازدحام صف فروشگاه زنجيرهاي رفاه زاهدان با استفاده از تجزيه و تحليل و شبيه سازي سيستم صف توسط نرم افزار ميني تب و ارنا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارايه راهکار نوين جهت کاهش ازدحام صف فروشگاه زنجيرهاي رفاه زاهدان با استفاده از تجزيه و تحليل و شبيه سازي سيستم صف توسط نرم افزار ميني تب و ارنا :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستم­ها (ICISE 2017)

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

تیوری صف به عنوان تکنیک آماری برای حل مسایل، تجزیه و تحلیل سیستم ها و کاهش اثرات نامطلوب انتظار از اهمیت خاصیبرخوردار است. تحقیق حاضر جهت رفع مشکل ازدحام جمعیت در زمان توزیع کالاهای یارانهای درفروشگاه زنجیره ای رفاه صورتگرفته است. هدف پژوهش تجزیه وتحلیل سیستم صف وارایه راهکار، برای رفع ازدحام جمعیت درفروشگاه رفاه می باشد. در این تحقیقنحوه ارایه خدمت به مشتریان بررسی و سپس زمان های ورود مشتری، انتظارمشتری در صف و خدمت دهی به مشتری اندازه گیری شد. در ادامه با نرم افزار مینی تب، نوع توزیع زمان ها بدست آمد. سپس با نرم افزار ارنا و توزیع های بدست آمده، به شبیه سازی سیستم صف فروشگاه پرداخته شد و از نتایج شبیه سازی در جهت تجزیه و تحلیل سیستم صف استفاده گردید. نتایج نشان داد، زمان توزیع کالاهای یارانه ای، برای رفع ازدحام صف، بایستی 40 درصد مشتریان به صندوق 2 ومابقی به طور مساوی بین دو صندوق 5 و 6 تقسیم شوند. اجرای سیستم نوبت دهی، قبل از ورود مشتری به صندوق ها نوآوری این تحقیق می باشد.

لینک کمکی