فایل word نقش پايبندي به نماز و نگرش مذهبي در پيش بيني افسردگي و گرايش به خودکشي در دانشجويان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقش پايبندي به نماز و نگرش مذهبي در پيش بيني افسردگي و گرايش به خودکشي در دانشجويان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنگره ملي نماز و سلامت روان

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین پایبندی افراد به نماز و نگرش مذهبی با افسردگی و گرایش به خودکشی در دانشجویان دانشگاه شیراز انجام گرفته است. روش و ابزارها: جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانشجویان دانشگاه شیراز بود، از این جامعه 2565 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه نگرش مذهبی و مقیاس ملی سلامت روان دانشجویان را تکمیل نمودند. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندمتغیره استاندارد و t-test مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: نتایج نشان داد که همبستگی منفی معناداری بین افسردگی و گرایش به خودکشی و تمام ابعاد نگرش مذهبی در دانشجویان در سطح (0/001< P) وجود دارد، این ابعاد در مجموع قادر به تبیین 10 درصد واریانس افسردگی و 14/5 درصد واریانس تمایلات خودکشی بودند، علاوه بر این از لحاظ میزان افسردگی و گرایش به خودکشی تفاوت معناداری (0/001< P) بین دانشجویانی که همیشه نماز می خواندند با دانشجویانی که هرگز نماز نمی خواندند وجود داشت.نتیجه گیری: یافته های این پژوهش، ضرورت توجه جدی تر مسوولان فرهنگی کشور به ویژه مسوولان فرهنگی دانشگاه ها را در زمینه تلاش برای ارتقاء سطح سلامت روان دانشجویان از طریق تقویت باورهای مذهبی آنان را نشان می دهد.

لینک کمکی