فایل word مقايسه سبک زندگي خانواده هاي با عمل به باور هاي ديني بالا و خانواده هاي با عمل به باور هاي ديني پايين شهر ياسوج. ( با نقش واسطه اي تاثير نماز بر سلامت روان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه سبک زندگي خانواده هاي با عمل به باور هاي ديني بالا و خانواده هاي با عمل به باور هاي ديني پايين شهر ياسوج. ( با نقش واسطه اي تاثير نماز بر سلامت روان) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنگره ملي نماز و سلامت روان

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

از زمان های دور بشر در جستجوی این بودکه چگونه زندگی خوبی ایجاد کند. دانشمندان فرض کرده اندکه یک عامل ضروری برای یک زندگی خوب این است که فرد زندگی اش را دوست داشته باشد. افراد با گرایش دینی و این عقیده که در جهان مقصد والایی وجود دارد، می توانند سبک زندگی مناسب خود را ارتقاء بخشند. هدف پژوهش عبارت است از مقایسه سبک های زندگی خانواده های با عمل به باور های دینی بالا و خانواده های با عمل به باور های دینی پایین شهر یاسوج. جامعه مورد مطالعه خانواده های مختلف شهر یاسوج بود. نمونه عبارت بود از 100نفر از افرادی که توسط پرسشنامه عمل به باورهای مذهبی(معبد) فرم25 سوالی انتخاب شده اند. و در دو گروه 50 نفر با عمل به باورهای مذهبی بالا و 50 نفر با عمل به باورهای مذهبی پایین قرار گرفته اند .ابزار جمع آوری اطلاعات علاوه بر پرسشنامه پرسشنامه عمل به باورهای مذهبی(معبد) از پرسشنامه سبک زندگی(S.L.Q) لعلی،عابدی و کجباف (1388) نیز استفاده شد. فرضیه های تحقیق عبارت بودند از: بین سبک زندگی افراد دارای عمل به باور های دینی بالا و افراد دارای عمل به باورهای دینی پایین تفاوت وجود دارد. بین سبک زندگی اقتداری افراد دارای عمل به باور های دینی بالا و افراد دارای عمل به باورهای دینی پایین تفاوت وجود دارد. بین سبک زندگی استبدادی افراد دارای عمل به باور های دینی بالا و افراد دارای عمل به باورهای دینی پایین تفاوت وجود داردبین سبک زندگی دوری جو افراد دارای عمل به باور های دینی بالا و افراد دارای عمل به باورهای دینی پایین تفاوت وجود دارد. برای تحلیل داده ها از تحلیل واریانس و ازمون t استفاد شد. نتایج تحلیل داده ها همه فرضیه ها را تایید نموده است. گرچه محدودیت هایی در جهت اجرای مطلوب تحقیق وجود داشت اما پیشنهاد می گردد تحقیق گسترده تری در خصوص تاثیر عمل به باورهای دینی بر سلامت روان و کاهش آسیب های اجتماعی انجام گیرد.

لینک کمکی