فایل word رابطه بين نماز و نيايش با اضطراب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه بين نماز و نيايش با اضطراب :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنگره ملي نماز و سلامت روان

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

درصد قابل توجهی از انسان ها با اضطراب روبه رو هستند، درمان های مختلفی برای این عارضه وجود دارد. در مقاله حاضر سعی گردید، نماز و نیایش را جهت درمان و یا لااقل کاهش آن بکار برده شود. از این رو پژوهش حاضر با هدف تعیین فایل word رابطه بين نماز و نيايش با اضطراب انجام شده است. روش مقاله بصورت همبستگی می باشد. از جامعه آماری پژوهش از بین حدود 500 نفر نمازگزار در مسجد، 120 نفر بعنوان حجم نمونه که ترکیبی از 80 آقا و 40 خانم بوده اند به روش تصادفی انتخاب شدند. بعد آنکه ابزار پرسشنامه از قبیل پرسشنامه های استاندارد مقیاس اضطراب بک و پرسشنامه استاندارد نماز و نیایش اجرا گردید، داده های خام حاصل از تکمیل پرسشنامه با بهره گیری از نرم افزار SPSS با استفاده از آزمون های آماری پیرسون و رگرسیون تحلیل گردید. مهمترین یافته مقاله حاکی از آن است فرضیه اصلی پژوهش که شامل وجود ارتباط بین نماز و نیایش با اضطراب بوده است، نیز در سطح کمتر از 0/05 مورد تایید قرار گرفت.

لینک کمکی