فایل word بررسي نقش تمايل به نماز در کاهش گرايش زوجين به طلاق در دانشجويان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي نقش تمايل به نماز در کاهش گرايش زوجين به طلاق در دانشجويان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنگره ملي نماز و سلامت روان

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

پژوهش ها نشان دادند که ریشه طلاق می تواند در ضعیف بودن ارتباط انسان باخدا و دوری از فرایض دینی باشد. این پژوهش باهدف بررسی رابطه بین گرایش به طلاق و نقش نماز در کاهش آن انجام شد. طرح پژوهش توصیفی- همبستگی و کاربردی است. جامعه آماری کلیه دانشجویان متاهل دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 96-1395 در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا است. نمونه 100 نفری با روش تصادفی ساده انتخاب شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه میل به طلاق روزلت، جانسون و مورو (1986) با آلفای کرونباخ (0/91) و پرسشنامه تمایل نگرش و التزام عملی به نماز انیسی، نویدی و حسینی نژاد نصرآباد (1388) با آلفای کرونباخ (0/92) جمع آوری شد. داده ها با آزمون های t تک نمونه ای، همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون و استفاده تحلیل شد. نتایج نشان داد که میانگین نمره آزمودنی ها در گرایش به طلاق کمتر از میانگین آزمون بود. همچنین میانگین نمره آزمودنی ها در تمایل به نماز بیشتر از میانگین آزمون بود و این تفاوت ها در سطح 0/001 معنی دار است. بین تمایل به نماز و گرایش به طلاق رابطه معنادار منفی وجود دارد. مولفه ی اهتمام و التزام جدی فرد برای انجام نماز می تواند به شکل معناداری گرایش به طلاق را پیش بینی کند. زمانی که افراد به دنبال انجام اعمال مذهبی مانند نماز، به احساس لذت ناشی از برقراری ارتباط با منبع کمال و تعالی دست می یابند، خود برای رسیدن به کمال نیز دارای انگیزه می باشند؛ انگیزه ای که آنان را ترغیب به شایسته زیستن و دوری از منکرات می کند.

لینک کمکی