فایل word بررسي رابطه بين نماز با اضطراب و تنظيم هيجاني دانشجويان دانشگاه علمي کاربردي تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه بين نماز با اضطراب و تنظيم هيجاني دانشجويان دانشگاه علمي کاربردي تهران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنگره ملي نماز و سلامت روان

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

مقدمه: این پژوهش با هدف رابطه بین نماز با اضطراب و تنظیم هیجانی دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی تهران انجام شده است. روش: جامعه آمارى این پژوهش، کلیه دانشجویان پسر دانشگاه علمی کاربردی تهران بود که 50 نفر از دانشجویان پسر انتخاب و پرسشنامه های نماز، تنظیم هیجانی و اضطراب را تکمیل کردند. داده های به دست آمده با استفاده از ضریب همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج به دست آمده بین نمونه مورد بررسی نشان داد که بین متغیر نماز با اضطراب 0/12 ضریب همبستگی معنی داری وجود ندارد، همچنین بین متغیر نماز با تنظیم هیجانی 0/67 رابطه معنی داری وجود دارد. نتیجه گیرى: با توجه به نقش نماز و تنظیم هیجانی در کاهش اضطراب، به نظر می رسد مسیولین فرهنگى جامعه، به ویژه مسیولین فرهنگى دانشگاه، باید به آن توجه ویژه نمایند و برنامه های خاصى در این راستا پیش بینی کنند.

لینک کمکی