فایل word بررسي رابطه بين نگرش نسبت به نماز با هوش هيجاني در دانشجويان دانشگاه محقق اردبيلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه بين نگرش نسبت به نماز با هوش هيجاني در دانشجويان دانشگاه محقق اردبيلي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنگره ملي نماز و سلامت روان

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین نگرش نسبت به نماز و هوش هیجانی بود. روش این پژوهش توصیفی- همبستگی بود و جامعه آماری آن را کلیه دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در سال تحصیلی 94-95 تشکیل دادند که 220 نفر آنان با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به عنوان گروه نمونه شناخته شدند. دانشجویان به پرسشنامه های نگرش به نماز و هوش هیجانی شات پاسخ دادند. نتایج نشان داد که نگرش مثبت به نماز با هوش هیجانی رابطه مثبتی دارد. همبستگی بین سال تحصیلی و نگرش به نماز رابطه وجود دارد. یعنی هرچه دانشجویان به سال آخر نزدیک می شدند نگرش نسبت به نماز کمتر می شد. همچنین نتایج نشان داد که دانشجویان دختر و پسر در مورد نماز نگرش یکسانی داشتند. نتیجه گیری می شود که نگرش مثبت به نماز باعث افزایش هوش هیجانی در دانشجویان می گردد.

لینک کمکی