فایل word بررسي تاثير نماز خواندن بر بهداشت رواني دانشجويان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير نماز خواندن بر بهداشت رواني دانشجويان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنگره ملي نماز و سلامت روان

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

دین در بهداشت روانی موثر است و نماز به عنوان یکی از تکالیف دینی مسلمانان بر تمامی سطوح زندگی انسان می تواند تاثیرگذار باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر پایبندی به نماز خواندن در وضعیت بهداشت روانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان بوده است . در این بررسی مقطعی– توصیفی 300 نفر از دانشجویان (150زن ،150مرد ) بصورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه سلامت عمومی GHQ=28 مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده های جمع آوری شده با کمک آمارهای توصیفی، و آزمون t و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج این پژوهش بیانگر این است که دانشجویان پایبند به نماز نسبت به دانشجویان نا پایبند به نماز علایم جسمانی، اضطراب و افسردگی کمتری نشان می دهند ولی در عملکرد اجتماعی تفاوت معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد. همچنین دانشجویان پایبند به نماز خواندن از بهداشت روانی بهتری نسبت به دانشجویان نا پایبند به نماز برخوردار بودند (0/001 p ). از یافته های فوق می توان نتیجه گرفت که با توجه به تاثیر مذهب ونماز بروضعیت بهداشت روانی، مراکز آموزشی می توانند با اجرای برنامه های آموزشی برای دانشجویان و تاکید بر اهمیت نماز در ارتقاء سلامت جسمانی و روانی دانشجویان موثر باشند.

لینک کمکی