فایل word تحليلي بر قابليت شکل گيري شهر سالم با تاکيد بر ابعاد سلامت شهري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليلي بر قابليت شکل گيري شهر سالم با تاکيد بر ابعاد سلامت شهري :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنگره بين المللي معماري و شهرسازي معاصر خاورميانه

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

تاریخ شهر و برنامه ریزی شهری در ایران و بسیاری از مناطق باستانی دیگر دنیا بسیار قدیمی است. از نظر شهرسازی؛ شهر سالم، عرصه سالمی است برای تحقق انسان سالم. این امر برآیند نظام یافته فعالیت های سازگار، فرم های منطبق بر عملکرد و فضاهای موزون واجد بازدهی اجتماعی است که شهر کرج واقع در استان البرز را با توجه به این تعریف مورد بررسی قرار داده است. هدف از این مقاله فایل word تحليلي بر قابليت شکل گيري شهر سالم با تاکيد بر ابعاد سلامت شهري است. این مطلب به مفهوم، جایگاه شهروندی، معیارهای شهر سالم از دیدگاه های مختلف و به ضوابط عملی شهر سالم در احداث واحد مسکونی که عبارتند از توجه به سلامتی شهروندان و رفاه ساکنین شهر اشاره دارد. این پژوهش از نوع کاربردی- توسعه ای و روش تحقیق آن توصیفی- تحلیلی است.این مقاله، با استفاده از ترکیبی از روش های کمی و کیفی (روش مصاحبه نیمه ساخت یافته) صورت پذیرفت و در سطح کرج، استان البرز، به اجرا در آمد.جامعه آماری مورد نظر افراد عادی با رده سنی بین 30-40 سال شهر کرج و نمونه آماری براساس فرمول کوکران تعداد 100 نفر به صورت مصاحبه ای تعیین شد. انتخاب نمونه به شیوه نمونه گیری تصادفی صورت پذیرفت. با کالبدشکافی مساله و اشاره ای کلی به پیشینه موضوع و همچنین با بیان هدف و فرضیه و روش شناسی تحقیق، چراغ هایی را در چارچوب کارمان روشن می کنیم تا با شباهت های قوانین اداره کننده بین انسان و جامعه و با برنامه ریزی و ساماندهی، حوزه های سلامت و سلامت شهری را گسترش دهیم. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد با رعایت یکسری از برنامه ها و در دست انجام قرار دادن پروژه های شهر سالم می توان بر بسیاری از مشکلات ناشی از نا امنی و فقدان سلامتی در شهر مقابله کرد و شهروندان را به سمت زندگی سالم تشویق کرد.

لینک کمکی