فایل word تحليل هندسي و نقوش آجري کاري و کاشي کاري دوره صفوي (نمونه موردي: مسجد حکيم اصفهان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل هندسي و نقوش آجري کاري و کاشي کاري دوره صفوي (نمونه موردي: مسجد حکيم اصفهان) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنگره بين المللي معماري و شهرسازي معاصر خاورميانه

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

مسجد حکیم از بناهای دوره صفویه می باشد که به شیوه اصفهانی ساخته شده است. هدف پژوهش، بررسی هندسی و نقش اجرکاری و کاشیکاری به عنوان یکی از عناصر تزیینی بنا، در مسجد حکیم اصفهان می باشد. بررسی ها نشان می دهد که نقوش کاشیکاری مسجد حکیم از اشکال هندسی و خط کوفی، خط بنای معقلی و ساده و خط نستعلیق با هم در آمیخته شده است.مسجد به عنوان کانون یکتا پرستی باید از زیبایی های معنوی برخوردار باشد. طرح های شبستانی و بعدها چهل ستونی با اجراهای مطلوب و نماسازی های بسیار چشمگیر از هنر خاص دوره صفویه بوده است. روند مسجد سازی از دوره صفویه تا امروز هم از نظر تحلیل هندسی و اجر کاری و کاشی کاری از طرح و نقوش بسیار زیبا بهره برده است.کاشی کاری و اجر کاری در ایران از مهم ترین مظاهر بروز مفاهیم معنوی و عرفانی در هنرو معماری بشمار می رود که در تزیینات مساجد و اماکن مذهبی رکن اصلی را ایفا می کند. کاشی کاری و اجر کاری جز جدانشدنی از مساجد است.اهمیت این پژوهش بررسی نقو ش کاشیکاری و اجر کاری اشکال به کار رفته در معماری اسلامی است که از نظر سیاسی، اجتماعی و مذهبی مورد توجه است. روش بررسی مجموعه تحلیلی و توصیفی و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی است.

لینک کمکی