فایل word تحليل عوامل موثر بر ارتقاء کيفيت مسيرهاي پياده در محله باغ لله شهر کرمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل عوامل موثر بر ارتقاء کيفيت مسيرهاي پياده در محله باغ لله شهر کرمان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنگره بين المللي معماري و شهرسازي معاصر خاورميانه

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

امروزه در مباحث معماری و شهرسازی پیاده مداری با توجه به نتایجی که به همراه دارد بسیار مورد توجه قرار گرفته است تا آنجا که وجود پیاده روهایی با کیفیت بالا سبب افزایش و تشویق کاربران به استفاده از مسیرهای پیاده و درنتیجه افزایش پیاده مداری محیط می شود. هدف این پژوهش بررسی وضعیت عوامل تاثیر گذار بر ارتقاء کیفیت مسیرهای پیاده در محله باغ لله شهر کرمان جهت تشویق کاربران و اهالی از این مسیرها می باشد روش تحقیق این پژوهش توصیفی تحلیلی و گردآوری اطلاعات با استفاده از روش میدانی و پیمایشی به همراه تهیه و تنظیم پرسشنامه است حجم نمونه در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی با طبقه بندی و با استفاد از رابطه کوکران 273 نفر بدست آمده و ابزار اندازه گیری با استفاده از طیف 5 گزینه ای لیکرت و تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS می باشد در تدوین پرسشنامه از هفت مولفه اصلی سازنده کیفیت پیاده راه محله باغ لله استفاده شده است که شامل: آسایش و راحتی، ایمنی، فرم و کالبد، نظافت و پاکیزگی، حفظ هویت، وجود تسهیلات در محله و دسترسی به آن ها و تنوع، می باشد. نتایج نشان داد وضعیت آسایش و راحتی، دید و منظر، حفظ و هویت، وجود تسهیلات در محله، تنوع کاربران و تنوع عملکردی در وضعیت متوسط و وضعیت ایمنی فردی و ترافیک، فرم و کالبد، جذابیت فضایی در وضعیت نا مناسب و تنها وضعیت نظافت و پاکیزگی مناسب می باشد. و با استفاده از آزمون رتبه بندی فریدمن جذابیت فضایی در بدترین وضعیت و نظافت و پاکیزگی در بهترین وضعیت در محله می باشد. و با استفاده از آزمون کندال و اسپیرمن میزان تاثیرگذاری هر یک از مولفه های بررسی شده بر کیفیت مسیرهای پیاده مشخص شده است.

لینک کمکی