فایل word تحليل حساسيت پاسخ لرزه اي سيستم سد – مخزن– فونداسيون نسبت به مشخصات مصالح فونداسيون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل حساسيت پاسخ لرزه اي سيستم سد – مخزن– فونداسيون نسبت به مشخصات مصالح فونداسيون :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنگره بين المللي معماري و شهرسازي معاصر خاورميانه

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

در پژوهش حاضر به بررسی تاثیرخصوصیات مکانیکی لایه های سنگی واقع در فونداسیون سیستم سد– مخزن– فونداسیون بر پاسخ لرزه ای سازه سد، با لحاظ اثرات اندرکنشی محیط های درگیر پرداخته شده است. از آنجایی که سد بتنی وزنی سازه ای با ابعاد قابل ملاحظه در مقایسه با محدوده محیط خاکی یا سنگی زیرین می باشد لذا اندرکنش و تاثیر متقابل مصالح فونداسیون بر رفتار دینامیکی سد وزنی از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است. به عنوان مطالعه موردی، سد شفارود واقع در شمال کشور ایران با نرم افزار آباکوس بصورت دوبعدی مدل گردیده، تحلیل دینامیکی به روش ضمنی با اعمال مولفه های افقی و قایم شتاب نگاشت زمین لرزه ال سنترو صورت گرفته است. تحلیل برای چهار نسبت مختلف مدول ارتجاعی فونداسیون به مدول ارتجاعی بتن بدنه سد انجام شده است. نتایج حاصل حاکی از تاثیر قابل توجه مشخصات مصالح فونداسیون بر تغییرمکان و توزیع تنش در بدنه سد وزنی می باشند، که اهمیت بررسی های دقیق جهت شناسایی مشخصات ساختگاه قبل از احداث سد را مشخص می سازد.

لینک کمکی