فایل word بررسي نقش مديريت هزينه در پروژه هاي ساختماني (مطالعه موردي: پروژه 1400 واحدي مسکوني شهرستان مسجد سليمان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي نقش مديريت هزينه در پروژه هاي ساختماني (مطالعه موردي: پروژه 1400 واحدي مسکوني شهرستان مسجد سليمان) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنگره بين المللي معماري و شهرسازي معاصر خاورميانه

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

این پژوهش که با هدف بررسی نقش مدیریت هزینه در پروژه 1400 واحدی شهرستان مسجدسلیمان انجام شد. در این راستا جامعه آماری مدیران بنیاد مسکن، کارشناسان مسکن و شهرسازی و مدیران پروژه های ساختمانی شهرستان مسجد سلیمان در نظر گرفته شدند و از آن میان تعداد 150 نفر بطور تصادفی نمونه گیری شدند. اطلاعات اصلی تحقیق با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته دارای 44 سوال 5 گزینه ای در طیف لیکرت جمع آوری شد. پرسشنامه شامل 6 خرده مقیاس چالش های مدیریتی، قانونی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و آموزشی بود که روایی و پایایی آن مورد بررسی و تایید قرار گرفت. داده های بدست آمده توسط آمار توصیفی میانگین و انحراف معیار، و استنباطی t تک نمونه ای و رتبه ای فریدمن مورد در سطح معناداری 0/05 و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج نشان داد که هر 6 عامل مذکور در مدیریت هزینه پروژه عمرانی 1400 واحدی شهرستان مسجدسلیمان تاثیر معناداری دارد (0/001> P). همچنین نتایج نشان داد که چالش های اقتصادی بیشترین اهمیت را دارا می باشد. پس از آن به ترتیب چالش های مدیریتی، قانونی، اجتماعی، آموزشی و فرهنگی در مدیریت هزینه دارای اهمیت هستند. بنابراین پیشنهاد می شود که در مراحل اولیه امکان سنجی و طراحی پروژه به چالش های پیش رو توجه شود.

لینک کمکی