فایل word بررسي نقش حکمت هنر اسلامي در کاشي کاري هاي به کار رفته در مساجد دوره صفويه؛ (نمونه موردي مسجد شيخ لطف الله اصفهان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي نقش حکمت هنر اسلامي در کاشي کاري هاي به کار رفته در مساجد دوره صفويه؛ (نمونه موردي مسجد شيخ لطف الله اصفهان) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنگره بين المللي معماري و شهرسازي معاصر خاورميانه

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

هنر و معماری اسلامی به مثابه آیینه ای است که آموزه های اصیل، معنوی و رازآلود حکمت اسلامی را در خود به ودیعه نهاده است و بازتاب دهنده حقایق دینی و اعتقادی به شمار می رود. این پژوهش برآن است تا به نحو مبسوط به تحلیل ساختاری و مضمونی تزیینات و کاشی کاری های به کار رفته در مسجد شیخ لطف الله اصفهان به عنوان یکی از مصادیق فضای قدسی در معماری اسلامی بپردازد و علاوه بر کشف معانی و مفاهیم حکمی مندرج در آن ها، به بیان تاویلی در خصوص رابطه میان این عناصر با مفاهیم دینی و آیینی از یک سو و هویت مکانی و زمانی این مسجد دست یابد. نتیجه اجمالی تحقیق بیانگر آن است که هر یک از عناصر تزیینی و کاشی کاری های آن معنایی منعکس از عالم بالا دارند و مفاهیمی چون حضور الهی، رستاخیز، عروج به عالم ملکوت و تمرکز و تزکیه درونی را بر قلب و جان آدمی متبادر می سازند. این معانی در ارتباط مفهومی بسیار روشنی با فریضه نماز و نیایش قرار می گیرند. این پژوهش در گذری به معانی هنر و معماری اسلامی و با نگاهی به گونه های تزیینات و کاشی کاری مساجد ایرانی و مفاهیم نهفته در متن آن ها، درپی دستیابی به تعریفی نو از تزیینات معماری اسلامی و مبانی فلسفی و حکمی آن هاست. بررسی های انجام شده در این پژوهش به روش کتابخانه ای (مطالعه اسناد و مدارک موجود)، بازدیدهای میدانی و مصورسازی موضوع صورت گرفته و از نوع تاریخی، توصیفی و تحلیلی می باشد.

لینک کمکی