فایل word بررسي اثرات الگوي ارتباطي معابر در جذب گردشگر مطالعه موردي شهرنوشهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي اثرات الگوي ارتباطي معابر در جذب گردشگر مطالعه موردي شهرنوشهر :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنگره بين المللي معماري و شهرسازي معاصر خاورميانه

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

توریسم یکی از انواع روش های جذب سرمایه وهمچنین رشد ومعرفی یک جامعه در میادین گوناگون منطقه ای و بین المللی است. توسعه صنعت توریسم ورشد اقتصادی ارتباط تنگاتنگی باهم دارند به نحوی که برخی بر این باورند که گردشگری را می توان به منزله موتوری قدرتمند وکم هزینه جهت توسعه جامعه و کشور در بسیاری از مولفه ها وجهات بالاخص توسعه اقتصادی جهت تامین منابع مالی ودرآمدی محسوب نمود. به علت پیچیدگی هایی که دراین فرایند وجود دارد یکی از مسایل موثر در جوامع گشته و بسیاری از مسایل سیاسی، فرهنگی، اقتصادی درارتباط با این مساله هستند. ازاین رو بادرک ضرورت واهمیت این مساله در توسعه منطقه ای، هدف از اجرای این تحقیق پژوهشی بررسی ومطالعه الگوی ارتباطی در خصوص توسعه جذب توریسم در شهر نوشهر بوده است. دراین پژوهش با کمک روش توصیفی تحلیلی که درآن با بررسی نظرات گردشگران وشهروندان با ابزار پرسش نامه گردآوری وبا به کارگیری و نرم افزار excell ونموداروجدول مورد محاسبه وپیاده سازی شد. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که باوجود بالا بودن سطح احساس امنیت اماامکانات تفریحی وسطح دسترسی برای عموم افراد سالم وغیر سالم در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. اغلب پرسش شوندگان خواهان رسیدگی وکنترل بر ساخت وسازها بوده اند. کیفیت راه ها ومعابر از نظر اغلب پرسش شوندگان در وضعیت مطلوبی نبوده است.

لینک کمکی