فایل word ارزيابي تاثير فضاهاي فرهنگي، ورزشي و هنري در ارتقاء کيفيت زندگي شهروندان (مورد مطالعه: ناحيه 4 شهر ياسوج)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي تاثير فضاهاي فرهنگي، ورزشي و هنري در ارتقاء کيفيت زندگي شهروندان (مورد مطالعه: ناحيه 4 شهر ياسوج) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنگره بين المللي معماري و شهرسازي معاصر خاورميانه

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

مجموعه های فرهنگی، ورزشی و هنری یکی از کاربری های مهم برای ایجاد تعامل اجتماعی و شکل گیری ساختار زیستی شهری است. زمانی این مجموعه ها به رسالت وجودی خود دست می یابند که در بستر مناسب شهری و منطقه ای قرار بگیرند که بتواند نقش تعاملی و ترکیبی در بافت شهر را ایفا کند. از این رو مکان یابی مجموعه های فرهنگی، ورزش و هنری به خصوص برای قشر جوان جامعه اهمیت بسیار زیادی دارد. علاوه بر این به علت کمبود اراضی مناسب در شهرها، انتخاب مکان مناسب پیرو الگوهای مدون و مشخص صورت نمی گیرد. یافتن و بررسی این الگوها در مباحث نظری کمتر دیده می شود. امروزه در ادبیات برنامه ریزی توسعه مباحث کیفیت زندگی به عنوان یک اصل اساسی پیوسته مورد توجه برنامه ریزان و مدیران امر توسعه قرار می گیرد. از این رو در این پژوهش، هدف مهم و اساسی، ارزیابی اثرات فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری مورد مطالعه در ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان ناحیه 4 شهر یاسوج است. تحقیق حاضر از حیث هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی- تحلیلی است. جهت جمع آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز از بررسی های اسنادی، کتابخانه ای و مطالعات میدانی استفاده شده است. برای سنجش نظرات و ابعاد ذهنی کیفیت زندگی در ناحیه 4، جامعه نمونه با توجه به جمعیت 35381 نفر با استفاده از فرمول کوکران، 385 محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل سوالات پرسشنامه از آزمون های تی تک نمونه ای، تی مستقل و فریدمن استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که فضاهای فرهنگی، ورزشی هنری با ارایه کارکردهای متفاوت در ناحیه 4 و کل شهر بر کیفیت زندگی شهروندان تاثیر متفاوتی گذاشته اند و همچنین احداث این فضاها موجب تغییر شیوه زندگی شهروندان از سنتی به مدرن شده است.

لینک کمکی