فایل word بررسي و شناسايي تاثير شاخص هاي فرهنگي بر ميزان مشارکت سياسي مردم (مورد مطالعه : انتخابات رياست جمهوري 1396)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي و شناسايي تاثير شاخص هاي فرهنگي بر ميزان مشارکت سياسي مردم (مورد مطالعه : انتخابات رياست جمهوري 1396) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : همايش بين المللي حقوق علوم سياسي و معارف اسلامي

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

امروزه صاحبنظران سیاسی مشارکت سیاسی را یکی از شاخصه های جامعه دموکراتیک مطرح می کنند، هر جامعه ای که ادعای دموکراتیک بودن را داشته باشد، اما نتواند مشارکت مردم را در اعمال حاکمیت از طریق نهادهای مدنی و تشکل های سیاسی فراهم کند، ادعای دمکراتیک بودن و حاکمیت مردم حرف بی معنایی خواهد بود. این پژوهش با هدف مطالعه و بررسی تاثیر شاخص های فرهنگی بر میزان مشارکت سیاسی مردم انجام پذیرفته و در این راستا به شناسایی تاثیر شش شاخص فرهنگی پرداخته شده است . این پژوهش از منظر روش تحقیق یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایش میباشد که داده های تحقیق از طریق پرسشنامه ایی که بین 400 نفر از شرکت کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 کشور ایران توزیع شد ، جمع آوری گردید و در این تحقیق با توجه به جدول مورگان نمونه گیری از جامعه آماری انجام گرفت . با توجه به نتایج مشخص گردیده است کلیه ضرایب مسیر سوالات و متغیرها معنی دار بوده یعنی بالاتر از 0.4 میباشد . همچنین ضریب آلفای کرونباخ برابر با 0.763 و ضریب پایایی مرکب برابر با 0.835 میباشد همچنین متوسط واریانس استخراج شده بالاتر از 0.5 یعنی 0.688 میباشد که نشان از روایی و پایایی بالای تحقیق دارد.از بین شش دسته عوامل بیکپارچگی و انسجام رتبه اول و جهت دهی رتبه آخر را به خود اختصاص داده اند.

لینک کمکی