فایل word مدل يابي روابط رهبري معنوي، توانمندسازي روانشناختي، فضاي اخلاقي مثبت و رفتار شهروندي سازماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مدل يابي روابط رهبري معنوي، توانمندسازي روانشناختي، فضاي اخلاقي مثبت و رفتار شهروندي سازماني :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت با رويکرد اقتصاد مقاومتي

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

زمینه: در دنیای پر از تغییر و تحول امروزی، سازمان ها نیازمند نیروهای متخصص هستند، نیروهای که فراتر از وظایف شغلی خود عمل می کنند؛ چرا که موفقیت سازمانی بستگی به وجود این نیروها دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی روابط بین رهبری معنوی، توانمندسازی روانشناختی، فضای اخلاقی مثبت و رفتار شهروندی سازمانی بود. روش: پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداره کل زندان های استان کردستان بودند. نمونه ای به حجم 243 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها چهار پرسشنامه رهبری معنوی، توانمندسازی روانشناختی، فضای اخلاقی مثبت و رفتار شهروندی سازمانی بود که روایی آن از دیدگاه صاحب نظران و پایایی آن ها از طریق آلفای کرونباخ بررسی و مورد تایید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که توانمندسازی روانشناختی می تواند نقش میانجی را در رابطه بین رهبری معنوی و رفتار شهروندی سازمانی ایفا کند. اما فضای اخلاقی مثبت نمی تواند در این رابطه نقش میانجی داشته باشد و باعث افزایش رفتار شهروندی سازمانی شود. نتیجه گیری: در مجموع یافته های تحقیق، نشان داد که رهبری معنوی از طریق ایجاد احساساتی همچون حس اعتماد و حس فداکاری و ایثار، کارکنان را به بروز رفتارهای فرانقشی تشویق و ترغیب می کند و علارغم تایید وجود رابطه بین فضای اخلاقی و رفتار شهروندی سازمانی در تحقیقات گذشته، فضای اخلاقی مثبت نمی تواند نقش میانجی را در رابطه بین رهبری معنوی و رفتار شهروندی سازمانی ایفا کند.

لینک کمکی