فایل word تاثير ويژگي هاي سيستم اطلاعاتي حسابداري ( AIS) بر تصميم گيري مديران در ادارات دولتي استان کردستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير ويژگي هاي سيستم اطلاعاتي حسابداري ( AIS) بر تصميم گيري مديران در ادارات دولتي استان کردستان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت با رويکرد اقتصاد مقاومتي

تعداد صفحات :32

چکیده مقاله:

در نگرش اقتضایی فرض بر این است که تناسب میان استراتژی های سازمان و متغیرهای محتوایی ساختار سازمانی منجر به دستیابی به عملکرد بهینه می گردد، در این میان نقش سیستم های اطلاعاتی حسابداری که بتوانند ارتباطی پویا را میان استراتژی های سازمان و معیارهای متداول حسابداری ایجاد نمایند و عملکرد را از زاویه ای جامع مورد سنجش قراردهند، اهمیت بیشتری می یابد. بنابراین هدف از این پژوهش تاثیر ویژگی های سیستم اطلاعات حسابداری (AIS) بر تصمیم گیری مدیران در ادارات دولتی استان کردستان می باشد. این پژوهش یک پژوهش توصیفی می باشد که جنبه کاربردی دارد. ابزار جمع آوری اطلاعات به صورت پرسشنامه بوده است. جامعه آماری پژوهش ادرات دولتی استان کردستان می باشد که روش نمونه گیری آن تصادفی ساده بوده است. و از فرمول کوکران برای تعیین حجم نمونه آن استفاده شده است. همچنین برای تجزیه و تحلیل فرضیات از نرم افزار AMOS استفاده شده است. نتایج نشان می دهد به موقع بودن ، مربوط بودن و قابل اتکا بودن اطلاعات حسابداری بر تصمیم گیری مدیریت تاثیر مثبت و معناداری دارد. اما قابل مقایسه بودن بر تصمیم گیری مدیریت هیچگونه تاثیری ندارد.

لینک کمکی