فایل word بررسي رابطه حسابداري منابع انساني با ايجاد مزيت رقابتي: مطالعه موردي شرکت هاي توليدي شهرک صنعتي شماره 1 سنندج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه حسابداري منابع انساني با ايجاد مزيت رقابتي: مطالعه موردي شرکت هاي توليدي شهرک صنعتي شماره 1 سنندج :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت با رويکرد اقتصاد مقاومتي

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر در پی شناسایی رابطه حسابداری منابع انسانی با ایجاد مزیت رقابتی در شرکت های تولیدی شهرک صنعتی شماره 1 سنندج در سال 1394 بود. جامعه آماری پژوهش را (210 نفر) از مدیران و مسیولان شهرک صنعتی شماره 1 تشکیل داده اند، با توجه به ماهیت موضوع پژوهش و جامعه آماری مورد مطالعه، به دلیل محدود بودن جامعه آماری، تمام جامعه آماری مورد مطالعه قرار گرفت. پژوهش از لحاظ ماهیت توصیفی، و از لحاظ ارتباط بین داده ها از نوع همبستگی است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده که بعد از برآورد اعتبار و پایایی در بین پاسخگویان توزیع گردید. مقدار آلفای کرونباخ در پرسشنامه حسابداری منابع انسانی 0.79 و در پرسشنامه مزیت رقابتی 0.81 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افرار spss استفاده شد. نتایج آزمون فرضیات نشان داد که بین حسابداری منابع انسانی و ایجاد مزیت رقابتی در شرکت های تولیدی شهرک صنعتی شماره 1 سنندج رابطه معنی داری وجود دارد. هم چنین بر اساس نتایج حسابداری منابع انسانی در افزایش میران کارایی، کیفیت خدمات، نوآوری و افزایش پاسخگویی به مشتریان شرکت های تولیدی شهرک صنعتی شماره 1 سنندج تاثیر معناداری دارد. به عبارتی بر اساس نتایج تحلیل رگرسیونی ارتقای یک واحد حسابداری منابع انسانی، 0.494 واحد میزان کارایی، 0.555 واحد کیفیت خدمات، 0.22 واحد نوآوری و 0.276 واحد میزان پاسخگویی به مشتریان شرکت های تولیدی شهرک صنعتی شماره 1 سنندج افزایش پیدا خواهد کرد.

لینک کمکی