فایل word بررسي تاثير ويژگي هاي کيفي اطلاعات حسابداري بر فرآيند تصميم گيري هاي مديران سازماني هاي دولتي شهر سنندج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير ويژگي هاي کيفي اطلاعات حسابداري بر فرآيند تصميم گيري هاي مديران سازماني هاي دولتي شهر سنندج :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت با رويکرد اقتصاد مقاومتي

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش شناسایی رابطه ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری و فرآیند تصمیم گیری مدیران سازمانی های دولتی شهر سنندج در سال 1394 است . جامعه و نمونه آماری این پژوهش را کلیه مدیران سازمانی های دولتی ( 64 نفر) تشکیل داده اند، به دلیل محدود بودن جامعه آماری تمام جامعه مورد مطالعه قرار گرفت؛ پژوهش به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد با مقدارپایایی ( 0.83 ) و ابزار گردآوری اطلاعات برای فرآیند تصمیم گیری پرسشنامه ای بود که بعد از برآورد اعتبار و پایایی( 0.72 ) در بین پاسخگویان توزیع گردید . برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای تحلیل آماری استفاده شد. نتایج آزمون فرضیات بیانگر این است که ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری بر فرآیند تصمیم گیری مدیران ( روسا و معاونین ) تاثیر دارد. و ویژگی کیفی قابل فهم بودن، مربوط بودن ، قابل اتکا بودن ، قابل مقایسه بودن و به موقع بودن اطلاعات حسابداری بر فرآیند تصمیم گیری مدیران ( روسا و معاونین ) تاثیر دارد. نتیجه تحلیل رگرسیونی بیانگر این است که ابعاد متغیر مستقل پژوهش ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری ( قابل فهم بودن، قابل مقایسه بودن، مربوط بودن، قابل اتکاء بودن و به موقع بودن )، به طور خالص 0.303 درصد از واریانس فرآیند تصمیم گیری مدیران در جامعه مورد مطالعه در معادله را تبیین می کنند، از به ترتیب از متغیرهای قابل فهم بودن، قابل مقایسه بودن، مربوط بودن، قابل اتکاء بودن و به موقع بودن به صورت مستقیم تاثیر می پذیرد. متغیر مربوط بودن به تنهایی 37 درصد از واریانس فرآیند تصمیم گیری مدیران را در معادله تبیین می کند و بعد از آن متغیر قابل مقایسه بودن 32 درصد از واریانس فرآیند تصمیم گیری مدیران را در معادله تبیین می کند.

لینک کمکی