فایل word حسابداري مديريت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word حسابداري مديريت :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : نخستين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت

تعداد صفحات :30

چکیده مقاله:

فایل word حسابداري مديريت یا فایل word حسابداري مديريتی بر استفاده از اطلاعات حسابداری برای مدیران در سازمان ها، جهت مهیا کردن آنها برای تصمیم سازی کسب و کار آگاهانه تاکید دارد که به آنها اجازه میدهد تا کارکردهای کنترل و مدیریت شان را بهتر تجهیز نمایند. فایل word حسابداري مديريت فرایند تعریف، اندازه گیری، تجمیع، تجزیه و تحلیل، مهیاسازی ، تفسیر و تبادل اطلاعات مورد استفاده مدیریت جهت برنامه ریزی، ارزیابی و کنترل یک واحد تجاری و جهت اطمینان از استفاده مناسب و پاسخگویی به منابع شان میباشد. فایل word حسابداري مديريت همچنین تهیه گزارش های مالی را نیز برای گروه های غیرمدیریتی مانند ذینفعان، بستانکاران، سازمان های قانون گذار و مراجع مالیاتی را شامل می شود. یک حسابدار مدیریت دانش و مهارت حرفه ای خود را در تهیه و ارایه اطلاعات مالی و سایر تصمیمها به روشی بکار میگیرد که برای مدیریت در تدوین سیاستها و در برنامه ریزی و کنترل عملیات مورد تعهدش یاری رسان باشد. بنابراین به حسابداران مدیریت در بین حسابداران به عنوان ارزش آفرینان نگاه می شود. آنها بیشتر علاقه دارند به جلو نگاه کنند و تصمیماتی بگیرند که آینده سازمان را تحت تاثیر قرار خواهد داد، تا به ثبت تاریخی و رعایت (حفظ امتیاز) جنبه های حرفه ای. سیستمی که اطلاعات مالی و غیرمالی متنوعی را در اختیار استفاده کنندگان، به ویژه مدیران هر سازمان قرار دهد. نیاز روزافزون به اطلاعات صحیح و بهنگام برای به کارگیری در فرآیند تصمیم گیری مدیران، به مقوله ای اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. سیستم فایل word حسابداري مديريت به عنوان مهم ترین زیرمجموعه سیستم اطلاعاتی مدیریت، منبع اصلی ارایه اطلاعات به شمار می آید. از این رو، در این مقاله ابتدا به تعریف فایل word حسابداري مديريت و مباحث اصلی موجود در آن پرداخته، سپس به تفاوت های فایل word حسابداري مديريت و مالی و در نهایت به بیان ضرورت های استقرار فایل word حسابداري مديريت در سازمان می پردازیم.

لینک کمکی