فایل word بررسي رابطه هوش هيجاني بر استراتژي هاي مديريت تعارض غيرکارکردي با در نظر گرفتن نقش فرهنگ سازماني در شرکت حفاري شمال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه هوش هيجاني بر استراتژي هاي مديريت تعارض غيرکارکردي با در نظر گرفتن نقش فرهنگ سازماني در شرکت حفاري شمال :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : نخستين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هدف کلی این پژوهش بررسی رابطه بین هوش هیجانی و استراتژی های مدیریت تعارض با در نظر گرفتن نقش فرهنگ سازمانی در شرکت حفاری شمال می باشد. چهار فرضیه جهت بررسی رابطه هوش هیجانی و استراتژی های مدیریت تعارض با در نظر گرفتن نقش فرهنگ سازمانی در این پژوهش مطرح شده است. جامعه آماری در این تحقیق شامل پرسنل شرکت حفاری شمال می باشد. روش تحقیق حاضر، از نوع پیمایشی– توصیفی می باشد. جامعه آماری حفاری شمال از بین کارکنان حفاری شمال و بازرسان و نمایندگان شرکت های مختلف داخلی و مشتریان خارجی شامل550 نفر بوده که با استفاده از فرمول حجم نمونه تعیین شاخص کوکران و جدول مورگان اعضای نمونه به تعداد 137 نفر تعیین شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد استراتژی های مدیریت تعارض، هوش هیجانی و فرهنگ سازمانی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آمار استنباطی به ویژه آزمون T تک نمونه ای استفاده شده است. نتیجه نهایی از تحقیق به این صورت می باشد که سازمان ها با هوش هیجانی بالا، با هر فرهنگ سازمانی حاکم، از استراتژی همکاری برای مدیریت تعارض استفاده می کنند.

لینک کمکی