فایل word بررسي رابطه رضايت شغلي و اعتماد سازماني با عملکرد (دبيران مدارس دخترانه مقطع متوسطه نيم سال اول 1394شهر آبادان)(مستخرج از پايان نامه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه رضايت شغلي و اعتماد سازماني با عملکرد (دبيران مدارس دخترانه مقطع متوسطه نيم سال اول 1394شهر آبادان)(مستخرج از پايان نامه) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : نخستين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

ارتقاء عملکرد معلمان هدفی است که مدیران اجرایی همواره تمایل دارند به طور مشخص و قابل اطمینانی راه های دست یابی به آن را دریابند. در این تحقیق، محقق رضایت مندی شغلی را به عنوان یکی از مولفه های مهم تاثیرگذار در سطح عملکرد معلمین تلقی کرده است و به بررسی رابطه بین رضایت مندی شغلی و اعتماد سازمانی با عملکرد معلمین در مدارس دخترانه مقطع متوسطه نیمسال اول 1394 در شهر آبادان پرداخته است. جامعه آماری شامل 382 نفر از دبیران دبیرستان های دختر مقطع متوسطه می باشد که از میان آن ها تعداد 129نفر براساس فرمول کوکران به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. این بررسی به روش توصیفی از نوع همبستگی صورت گرفته و جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون استفاده شده است. در این پژوهش تمامی فرضیات مورد تایید قرار گرفتند و نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این مسیله است که بین رضایت شغلی و اعتماد سازمانی با عملکرد رابطه مثبتو معنی داری وجود دارد.

لینک کمکی