فایل word بررسي رابطه حاکميت شرکتي با پذيرش تغيير در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه حاکميت شرکتي با پذيرش تغيير در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : نخستين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی فایل word بررسي رابطه حاکميت شرکتي با پذيرش تغيير در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته است. از بین الگوهای راهبردی چهارگانه: راهبرد تغییر اجباری، راهبرد تغییر هنجاری، راهبرد تغییر تجربی- عقلانی و راهبرد تغییر تحول گرا مورد مطالعه قرار گرفته اند. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران شرکت های واقع در بازار بورس اوراق بهادار تهران می باشد که در فاصله زمانی 1384 تا 1394 مشغول به فعالیت بوده اند. که با روش سیستم حذفی قضاوتی حجم نمونه برابر 80 شرکت فعال انتخاب شده است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی پیمایشی و همبستگی می باشد. داده های حاصل از اجرای تحقیق با استفاده از پرسشنامه استاندارد جمع بندی و روایی آن نیز با نظر اساتید وخبرگان و همچنین پایایی آن نیز از طریق آزمون های ضریب همگرایی و آلفای کرونباخ مورد آزمون و تایید قرار گرفته و با استفاده از آزمون های کلموگروف اسمیرونوف، ضریب همبستگی پیرسون، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های فرعی چهارگانه مبین آن است که براساس حاکمیت شرکتی موجود در شرکت ها راهبرد تغییر اجباری نمی تواند اجرایی باشد و در واقع تغییرات اجباری را ساختار شرکت ها نپذیرفته اند. باتوجه به مقدار همبستگی ها بیشترین ضرریب همبستگی بین حاکمیت شرکتی و راهبرد تغییر تحول گرا اتفاق افتاده است.

لینک کمکی