فایل word بررسي رابطه بين رفتار فرصت طلبانه مديران و مکانيزم نظارتي با مديريت سود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه بين رفتار فرصت طلبانه مديران و مکانيزم نظارتي با مديريت سود :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : نخستين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

هدف اصلی این تحقیق شناخت رابطه بین رفتار فرصت طلبانه مدیران ( جریان نقد آزاد و سودآوری) و مدیریت سود شرکت و شناخت رابطه بین مکانیزم نظارتی (اهرم مالی) و مدیریت سود شرکت می باشد.به عبارت دیگر در این پژوهش سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که آیا وجود مازاد جریان نقد آزاد وسودآوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان دهنده مدیریت سود بالا تر در این شرکت هااست یا خیر و آیا مکانیزم نظارتی باعث تعدیل رابطه بین مازاد جریان نقد آزاد و سودآوری با مدیریت سود می شود یاخیر برای پاسخ گویی به این پرسش، تعداد176 شرکت از شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران ازطریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک در طی سال های 1388تا1393به عنوان نمونه انتخاب شدند. دراین پژوهش متغیر مدیریت سود با استفاده از مدل کوتاری2005، متغیر رفتار فرصت طلبانه مدیران با دو معیار جریان نقد آزاد با استفاده مدل لن و پلسن وسودآوری با استفاده از بازده دارایی ها مورد ارزیابی قرار گرفت و مکانیزم نظارتی نیز با استفاده از معیار اهرم مالی با استفاده از نسبت بدهی مورد ارزیابی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیون در سطح معنی داری95 درصد استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که ارتباط معنا دار و مستقیم بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود وجود دارد و بین سودآوری و مدیریت سود رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و مکانیزم نظارت توسط اهرم مالی باعث تعدیل رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد و سودآوری با مدیریت سود می شود.

لینک کمکی