فایل word بررسي رابطه امنيت شغلي با بهره وري سازمان مورد: بيمه سلامت خراسان شمالي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه امنيت شغلي با بهره وري سازمان مورد: بيمه سلامت خراسان شمالي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : نخستين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

امنیت شغلی و کاهش یا افزایش آن می تواند تاثیرات بسیار زیادی بر روی بهره وری نیروهای سازمان داشته باشد با توجه به آن این پژوهش با هدف بررسی رابطه امنیت شغلی و بهره وری در سازمان بیمه سلامت استان خراسان شمالی انجام شد روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است جامعه آماری کلیه کارمندان بیمه سلامت استان خراسان شمالی می باشد که با توجه به تعداد کم آنها (56 نفر) حجم جامعه و نمونه برابر در نظر گرفته شد لذا از روش سرشماری استفاده شده است ابزار مورد استفاده در پژوهش جهت بررسی امنیت شغلی پرسشنامه امنیت شغلی نیسی و برای بهره وری از پرسشنامه رضاییان بهره گرفته شده است جهت تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان داد بین امنیت شغلی و بهره وری بین کارمندان بیمه سلامت خراسان شمالی رابطه مثبت وجود دارد (0/01< P). همچنین بین تمامی مولفه های امنیت شغلی (تمرکز بر شغل، رضایت شغلی، رضایت اقتصادی، جابه جایی کمتر در شغل، انتخاب مناسب شغل، احساس آرامش، وابستگی به سازمان و دفاع از سازمان) رابطه معنی داری مشاهده شد. اما در مولفه عاطفی بودن در محیط کار، رابطه معنی داری مشاهده نشد.

لینک کمکی