فایل word بررسي تاثير کيفيت حسابرس بر رفتار فرار مالياتي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير کيفيت حسابرس بر رفتار فرار مالياتي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : نخستين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

فرار مالیاتی به عنوان یک چالش اصلی در مسیر دستیابی به درآمدهای واقعی مالیاتی دولت به حساب می آید. هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین کیفیت حسابرس با رفتار فرار مالیاتی است. به منظور انجام این پژوهش، با توجه به محدودیت های اعمال شده بر جامعه آماری به منظور انتخاب نمونه، تعداد 69 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1393 انتخاب گردید. آزمون فرضیه های آماری با استفاده از نرم افزار Eviews 8 و داده های تابلویی انجام شده است. در این تحقیق از کیفیت حسابرس و فرار مالیاتی به ترتیب به عنوان متغیر مستقل و متغیر وابسته استفاده شده است که برای اندازه گیری فرار مالیاتی از معیار نسبت تفاوت بین درآمد مشمول مالیات قطعی شده و سود مشمول مالیات ابرازی به مجموع دارایی ها استفاده شده است. نتیجه حاصل از این پژوهش نشان می دهد که میان کیفیت حسابرس و رفتار فرار مالیاتی رابطه منفی برقرار است و با بررسی صورت های مالی توسط حسابرسان با کیفیت، میزان فرار مالیاتی کاهش می یابد.

لینک کمکی