فایل word بررسي تاثير رفتار شهروندي سازماني و عزت نفس بر موفقيت سازماني با نقش ميانجي اعتماد سازماني در بين پرستاران مراکز درماني شهرستان سيرجان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير رفتار شهروندي سازماني و عزت نفس بر موفقيت سازماني با نقش ميانجي اعتماد سازماني در بين پرستاران مراکز درماني شهرستان سيرجان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : نخستين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت

تعداد صفحات :49

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف تعیین تاثیر رفتار شهروندی سازمانی و عزت نفس بر موفقیت سازمانی با نقش میانجی اعتماد سازمانی در بین پرستاران مراکز درمانی شهرستان سیرجان انجام گرفت. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری اطلاعات توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه اماری این تحقیق شامل کلیه پرستاران مراکز درمانی شهرستان سیرجان میباشد که بر اساس امار تعداد انها به 311 نفر میرسد و با استفاده از جدول مورگان 194 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند که روش نمونه برداری براساس تصادفی طبقه ای استفاده شده است. برای جمع آوری داده ها از چهار پرسشنامه که پرسشنامه اعتماد سازمانی بر اساس نظریه پراست و یانگچین، پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی بر اساس نظریه اورگان، پرسشنامه عزت نفس بر اساس نظریه اینرونر و پرسشنامه موفقیت سازمانی براساس نظریه پیتروویپ استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از روش های آماری توصیفی، استنباطی و مدل یابی معادلات ساختاری و و نرم افزار AMOS 22 استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بین رفتار شهروندی سازمانی و عزت نفس بر موفقیت سازمانی با نقش میانجی اعتماد سازمانی رابطه معنادار وجود دارد و بر اساس نتایج تحقیق پیشنهاداتی به منظور مدیریت موثر و موفقیت سازمانی ارایه گردید.

لینک کمکی