فایل word بررسي تاثير رفتار حسابرسان بر بازده غير عادي انباشته و ارايه مجدد صورت هاي مالي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير رفتار حسابرسان بر بازده غير عادي انباشته و ارايه مجدد صورت هاي مالي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : نخستين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

هنگامی که حسابرس مستقل نیست به اطلاعات مندرج در صورت های مالی اظهار نظر مقبول بیان کند اظهار نظر وی به صورت های مالی اعتبار می دهد و اطلاعات مندرج در صورت های مالی ، بدون تغییر باقی می ماند یا به عبارت دقیق تر اطلاعات مندرج مورد تایید قرارا می گیرد (پالمرس و همکاران، 2004). در صورت اظهار نظر مشروط ، مردود یا عدم اظهار نظر حسابرس مستقل بدون یک متخصص مالی بی طرف تمام یا بخشی از اطلاعات مندرج در صورت های مالی مورد تردید قرار می دهد (گایو و همکاران، 2011). حسابرسی یک فرایند بررسی است که توان تولید اطلاعات قضاوتی مفید دارد و عموما منجر به تولید اطلاعات جدید اقتصادی نمی شود ، بلکه می توان ارزش اطلاعات اقتصادی تهیه شده بوسیله فرایند حسابداری را تایید نمایند و با عدم تایید خود باعث کاسته شدن ارزش اطلاعات تهیه شده گردد و رفتار حسابرسان، نوعی واکنش غیر مستقیم در ارتباط با اطلاعات مکتسبه و نحوه اظهار نظر در ارتباط با آن ها است (مالس و همکاران، 2004). در واقع برای سهامداران آگاه نتیجه ارزیابی شرکت ها توسط حسابرسان دارای پیام ویژه ای است (بدارد و جستن، 2004). هدف این پژوهش، بررسی تاثیر رفتار حسابرسان بر بازده غیر عادی انباشته و ارایه مجدد صورت های مالی شرکت ها است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 109 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1389 تا 1394 بررسی شده است (654 شرکت - سال). نتایج تحقیق در ارتباط با تایید فرضیه اول پژوهش نشان از آن داشت که بین رفتار حسابرسان و بازده غیر عادی انباشته شرکت ها رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد. درنهایت با توجه به تجزیه و تحلیل های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه دوم پژوهش به این نتیجه رسیدیم که بین رفتار حسابرسان و ارایه مجدد صورت های مالی شرکت ها رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.

لینک کمکی