فایل word بررسي تاثير ارتقا کمي و کيفي خدمات الکترونيکي شرکت آب و فاضلاب شهري بر رضايت مشتريان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير ارتقا کمي و کيفي خدمات الکترونيکي شرکت آب و فاضلاب شهري بر رضايت مشتريان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : نخستين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

در این مقاله خدمات الکترونیک شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی مورد ارزیابی قرار گرفته است. پس از بررسی ادبیات مربوط به سنجش کیفیت خدمات الکترونیک، مدل ای کوال به عنوان مدل پژوهش انتخاب شده است. هدف از این مطالعه ، بررسی میزان رضایت مشتریان از متغیرهای مستقل، قابلیت استفاده ، کیفیت اطلاعات و تعامل خدمات است. برای بررسی میزان رضایت مشتریان از آزمونt یک نمونه ای و برای اولویت بندی شاخص ها از لحاظ اهمیت، از آزمون فریدمن استفاده شد. همچنین برای بررسی نرمال بودن توزیع نمرات متغیرها از آزمون کولمو گروف- اسمیرنوف استفاده شد. نتایجی که از تحقیق بدست آمد حاکی از آن است که اولویت بندی شاخص ها به ترتیب از کم به زیاد بصورت: رضایت از تعامل خدمات، رضایت از قابلیت استفاده و رضایت از کیفیت اطلاعات است.

لینک کمکی